List of Phd candidates

S.No Name Roll NO.
1 Aditi Ghosh 21229261
2 Ayushi Singh 21229262
3 Balavinayagam K 21229263
4 Charles Divyateja Bontha 21129262
5 Dambarudhar Patel 21129262
6 Dilip Kumar 21129263
7 Joseph Nishanth J 21129264
8 Jyoti Sharma 21129265
9 Kinshuk Shekhar 21229264
10 Lokesh Yadav 21129266
11 Neha Sinha 21129267
12 Pradyumna Das 21129268
13 Sabyasachi Mohanty 21129270
14 Saumya Tiwari 21129271
15 Shailesh Kumar Sah 21129272
16 Shivam Gunavant Shirbhate 21129273
17 Shrey Verma 21129274
18 Sonam Dolker 21129275
19 Vijay Kumar Chauhan 21129277
20 Vishal Ankush Ranawade 21129278