S.No Person [Desig] Email Phone (Office) Phone (Home) Location (Office) Location (House)
1. Head [Dr Ashish Garg] head_see, ashishg 2200 8372 PEB-110 4093
2. Office seeoffice 2196 112 P-Fab Building
3. Abhishek [P] abhish 7515 8319 AE-17 4088
4. Agarwal Anna [VFac] anna 2196 OFFCA
5. Agarwal Vishal [AsP] vagarwal 6895 8321 FB-466 391
6. Ajayan Pulickel [VFac] pma2@rice.edu 2196 OFFCA
7. Angamuthu Raja [AsP] raja 6786 8440 CL-202C 424
8. Arghode V K [AsP] varghode 6294 8547 AE-Propulsion Lab FA-C603
9. Awadhiya Ankur [VFac] ankura 2196 OFFCA
10. Bajpai Prabodh [AsP] pbajpayi 2327 8826 Block C-102 P Fab Bldg 351
11. Battula Swathi [AP] swathi 2282 ACES-103 B BLB 506
12. Bhattacharya Jishnu [AsP] jishnu 7684 8804 NL1-302 FA-C204
13. Chandra Laltu [AsP] lchandra 2284 8550 103 P-Fab Building
14. Chaturvedi Indu Shekhar [VFac] indus 2430 C 105 P Fab Bldg. OFFCA
15. Chowdhary Vaibhav [VFac] vchowdhary 2196 OFFCA
16. Das Debopam [P] das 7227, 6163 8578 LSAL-A:11 4054
17. Das M K [P] mkdas 7359 8206 SL-210 4083
18. De Ashoke [P] ashoke 7863 8301 AE-Propulsion Lab 4077
19. Deo Goutam [P] goutam 7881, 7363 8787 CL-201B 474
20. Edpuganti Amarendra [AP] amarendrae 2368 8960 C 101 P Fab. 604 Type 2 Appartment
21. Goel Anubha [AsP] anubha 7027 8278 FB 319 FA-D201
22. Gupta Dipti [VFac] diptig 2196 OFFCA
23. Gupta Raju Kumar [P] guptark 6972 8441 PEB-109 FA-C504
24. Jindal Rajeev [PP] rajeevj 2323 C-111 P Fab 640
25. Kaistha Nitin [P] nkaistha 7513, 7432 8362 FB-457 649
26. Khandekar Sameer [P] samkhan 7038 8762 SL-109A 4059
27. Pant Mohan Lalit [AP] lalit 2261 A112, P Fab. 3046
28. Mohapatra Abheejeet [AsP] abheem 7152 8964 ACES-105D 338
29. Nalwa K S [AsP] ksnalwa 2141 8979 A 111, P Fab 347
30. Narayanan Sudarshan [AP] sudarshan 2356 5708 C 111 P Fab 308 B Type-III Apartment
31. Omar Shobit [AsP] somar 7427 8470 ACMS-203E FA-D203
32. Rai Aakash Chand [AP] aakashrai 2305 A 110 P Fab 204 A, Type-III Apartment
33. Samanta Suvendu [AP] suvendus 2130 OFFCA
34. Sensarma Parthasarathi [P] sensarma 7076 8612 WL-110 420
35. Sharma Ankush [AsP] ansharma 2012 8903 ACES-104 4008
36. Sharma Himanshu [AP] sharmah 2073 8860 FB-456 F-501
37. Singh Anand [AsP] anands 6788 8432 SL-214 425
38. Singh Anoop [P] anoops 7679 8453 IME-214 613
39. Singh Jayant K [P] jayantks 6141 8263 NL2-202 FA-B201
40. Srivastava Anil [VFac] anilshri 2196 OFFCA
41. Swami Deepika [AP] dswami 2270 106 P-Fab Building OFFCA
42. Swarnakar Pradip [AsP] spradip 2063 8931 102 ,Old SAC, Block A 434
43. Tripathi Sachchidanand [P] snt 7845, 7274 8806 FB-314 628
44. Upadhaya Hari Mohan [VFac] hariu 2196 OFFCA
45. Verma Nishith [P] nishith 6767,6124 8270 FB-452 459
46. Vishwanath Gururaj Mirle [AP] gururajmv 7131 ACES-103A OFFCA