S.No Person [Desig] Email Phone (Office) Phone (Home) Location (Office) Location (House)
1. Head [Dr Ashish Garg] head_see, ashishg 2200 8372 Block C-109, P-Fab 4093
2. Office seeoffice 2196 Block C-112, P-Fab
3. Abhishek [P] abhish 7515 8319 AE-17 4088
4. Agarwal Anna [VFac] anna 2196 OFFCA
5. Agarwal Vishal [AsP] vagarwal 6895 8321 FB-466 391
6. Ajayan Pulickel [VFac] pma2@rice.edu 2196 OFFCA
7. Angamuthu Raja [AsP] raja 6786 8440 CL-202C 424
8. Arghode V K [AsP] varghode 6294 8547 AE-Propulsion Lab FA-C603
9. Awadhiya Ankur [VFac] ankura 2196 OFFCA
10. Bajpai Prabodh [AsP] pbajpayi 2327 8826 Block C-102 P Fab Bldg 351
11. Battula Swathi [AP] swathi 2282 ACES-103 B BLB 506
12. Bhattacharya Jishnu [AsP] jishnu 7684 8804 NL1-302 FA-C204
13. Navneet Chadha [VFac] navneetc
14. Chandra Laltu [AsP] lchandra 2284 8550 Block C-103, P Fab
15. Chaturvedi Indu Shekhar [VFac] indus 2430 Block C-105, P Fab OFFCA
16. Chowdhary Vaibhav [VFac] vchowdhary 2196 OFFCA
17. Das Debopam [P] das 7227, 6163 8578 LSAL-A:11 4054
18. Das M K [P] mkdas 7359 8206 SL-210 4083
19. De Ashoke [P] ashoke 7863 8301 AE-Propulsion Lab 4077
20. Deo Goutam [P] goutam 7881, 7363 8787 CL-201B 474
21. Edpuganti Amarendra [AP] amarendrae 2368 8960 Block C-101, P Fab 604 Type 2 Appartment
22. Goel Anubha [AsP] anubha 7027 8278 FB 319 FA-D201
23. Gupta Dipti [VFac] diptig 2196 OFFCA
24. Gupta Raju Kumar [P] guptark 6972 8441 Block C-109, P Fab FA-C504
25. Jindal Rajeev [PP] rajeevj 2323 C-111, P Fab 640
26. Kaistha Nitin [P] nkaistha 7513, 7432 8362 FB-457 649
27. Mohapatra Abheejeet [AsP] abheem 7152 8964 ACES-105D 338
28. Mukerjee Arunavo [AsP] abheem 7152 8964 ACES-105D 338
29. Nalwa K S [AsP] ksnalwa 2141 8979 Block A-111, P Fab 347
30. Narayanan Sudarshan [AP] sudarshan 2356 5708 Block C-111, P Fab 308 B Type-III Apartment
31. Omar Shobit [AsP] somar 7427 8470 ACMS-203E FA-D203
32. Pant Mohan Lalit [AP] lalit 2261 Block A-112, P Fab 3046
33. Rai Aakash Chand [AP] aakashrai 2305 A 110 P Fab 204 A, Type-III Apartment
34. Roy Soumyabrata [AP] soumyar 2329
35. Samanta Suvendu [AP] suvendus 2130 OFFCA
36. Sensarma Parthasarathi [P] sensarma 7076 8612 WL-110 420
37. Sharma Ankush [AsP] ansharma 2012 8903 ACES-104 4008
38. Sharma Ashutosh [P] ashutos 7026
39. Sharma Himanshu [AP] sharmah 2073 8860 FB-456 F-501
40. Singh Anand [AsP] anands 6788 8432 SL-214 425
41. Singh Anoop [P] anoops 7679 8453 IME-214 613
42. Singh Jayant K [P] jayantks 6141 8263 NL2-202 FA-B201
43. Srivastava Anil [VFac] anilshri 2196 OFFCA
44. Swami Deepika [AP] dswami 2270 Block C-106, P Fab OFFCA
45. Swarnakar Pradip [AsP] spradip 2063 8931 102 ,Old SAC, Block A 434
46. Tripathi Sachchidanand [P] snt 7845, 7274 8806 FB-314 628
47. Upadhaya Hari Mohan [VFac] hariu 2196 OFFCA
48. Verma Nishith [P] nishith 6767,6124 8270 FB-452 459
49. Vishwanath Gururaj Mirle [AP] gururajmv 7131 ACES-103A OFFCA
50. Yadavalli Karthik Srinivas [AP] srinivask 2345 Block C-104, P Fab