PhD Students

SALEEM SHAIK (10106075)
E-mail: saleemsk@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Deepak Gupta & Dr. S Anataha Ramakrishnana

BUSHARA FATIMA(12106064)
E-mail: bushara@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Vivek Verma & Dr. Ashish Garg


KISHOR KUMAR SAHOO (12106067)
E-mail: kksahoo@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Ashish Garg & Dr. Rajiv Gupta

SANDEEP SAHU (12106070)
E-mail: ssandy@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shashank Shekhar


V RAJNIKANTH (12106074)
E-mail: rajni@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S Sangal

BISWAJIT SENGUPTA (12206061)
E-mail: bseng@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Shashank Shekhar & Dr. K Kulkarni


PARIKSHIT MUNDA (12206064)
E-mail: pmunda@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Sandeep Sangal & Dr. KallolMondal

PRABHAT CHAND YADAV (13106065)
E-mail: yadav@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. S Shekhar & Dr.S Chandrasekar (Purdue)


SUDHA (13106068)
E-mail: psudha@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti & Dr. Kantesh Balani

ABHIMANYU T O (13206061)
E-mail: abmania@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Vivek Verma & Dr. Kamal K Kar


ANSHUL GUPTA (13206062) 
E-mail: anshulg@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Anandh Subramaniam &
Dr. Kantesh Balani

APARNA TRIPATHI (13206063)
E-mail: aparnat@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni


FARHEEN ANJUM(14106262)
E-mail: farheen@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Tanmoy Maiti

JUHI SRIVASTAVA (14106264)
E-mail: juhisri@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anshu Gaur


KOUSAR JAHAN (14106265)
E-mail: kousarj@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Vivek Verma

RUPESH R CHAFLE(14106270)
E-mail: crupesh@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. S Bhowmick & Dr. Rajdip Mukherjee


MIRTUNJAY KUMAR (14206261)
E-mail: mjay@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Anish Upadhyaya & Dr. N P Gurao

PAWAN KUMAR TRIPATHI (14206263)
E-mail: pawantr@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S Bhowmick


VIVEK VERMA (14206266)
E-mail: vivekvmr@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni

AMIT DAS (15106262)
E-mail: dasamit@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobhit Omar


GYANENDRA PRATAP SINGH CHAUHAN (15106264)
E-mail: pgyanend@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni

MIRAL VERMA (15106265)
Email: miralv@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Rajdip Mukherjee


TARAKNATH MAITY (15106269)
E-mail: tmaity@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Krishanu Biswas & Dr. B Basu

AKANKSHA DWIVEDI (15206261)
E-mail: adwivedi@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anandh Subramaniam


FATEH BAHADUR (15206262)
E-mail: fateh@iitk.ac.in@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Krishanu Biswas & Dr. N. P. Gurao

GAGANJOT SINGH (15206263)
E-mail: gaganjot@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Monica Katiyar


KHUSHUBO DEVI (15206265)
E-mail: khushubo@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Krishanu Biswas

SARVESHA R (15206266)
E-mail: sarvesha@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Sudhanshu S Shekhar


SHASHIKANT GUPTA (15206267)
E-mail: skantg@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Ashish Garg & Dr. Rajeev Gupta

TATHAGATA BHATTACHARYA (15206268)
E-mail: btatgat@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti & Dr. Somnath Bhowmick


CHANDRA KANT (16106263)
E-mailckant@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar

CHINMAYEE NAYAK (16106264)
E-mailcnayak@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani


KANCHARLA HARIKRISHNA (16106266)
E-mailkhari@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Kallol Mondal, Dr. Sudhanshu S Singh &
Dr. G. K. Mondal (NML)

NEHA KUMARI (16106268)
E-mailnehaa@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sarang Ingole


NISHEETH K PRASAD (16106269)
E-mailnisheeth@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Kallol Mondal & Dr. Saurabh Kundu

RAGHAVENDRA R M (16106270)
E-mailrmraghav@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anandh Subramaniam


SUMANTA MAJI (16106272)
E-mailsumanta@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra Kumar Singh

SUVAM MUKHERJEE (16106274)
E-mailsuvamm@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Dipak Mazumdar


ANURAG BAJPAI (16206263)
E-mail: anubaj@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Krishanu Biswas

ASHWANI KUMAR (16206264)
E-mail: ashwank@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Sudhanshu S Singh & Dr. Krishanu Biswas


NAVINDRA S SHAKUNT (16206266)
E-mail: navindra@iitk.ac.in
Supervisors:Dr. Anish Updhyaya& Dr. Gouthama

Ritwik Banerjee (16206267)
E-mail: ritwikbj@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Tanmay Maiti


VIVEK K SAHU(16206269)
E-mail: vsahu@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. N.P. Gurao

ABHEEPSIT RATURI (17106261)
E-mail: araturi@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. N.P. Gurao & Dr. Krishanu Biswas


DEBDIPTA BANIK (17106263)
E-mail: banikd@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kallol Mondal

DHANANJAY KUMAR YADAV (17106264)
E-mail: dhanan@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. N. P. Gurao


JITESH KUMAR (17106265)
E-mail: kjitesh@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Krishanu Biswas & Dr. N.P. Gurao

K VISHWANATH (17106266)
E-mail: vishwak@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Sudhanshu S. Singh & Dr. KallolMondal


NEETU (17106267)
E-mail: vneetu@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Kallol Mondal & Dr. S. Sangal

NIKHIL TRIPATHI (17106268)
E-mail: nikhilt@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Sudhanshu S. Singh & Dr. Shashank Shekhar


PRINCE SETIA (17106270)
E-mail: psetia@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Shashank Shekhar & Dr. Sudhanshu S Singh

ROOPAM JAIN (17106271)
E-mail: roopamj@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. N.P. Gurao


RUBIA HASSAN (17106272)
E-mail: rubia@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Kantesh Balani & Dr. Shobit Omar

SANGHA MITRA (17106273)
E-mail: sanghami@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar


SHIPRA BAJPAI (17106274)
E-mail: shipra@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Kantesh Balani & Dr. Sudhanshu S. Singh

SHIVANI GOUR (17106275)
E-mail: shivanig@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani


SUBHA SANKET PANDA (17106277)
E-mail: subha@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Sudhanshu S. Singh

DIVYA RANA (17106278)
E-mail: divyarn@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Kantesh Balani


BISWAJIT ADHIKARY (17206261)
E-mail: adybiswa@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra Kumar Singh

S. RAMAKRISHNAN (17206263)
E-mail: ramki@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Shobhit Omar


SANDIP GUIN (17206264)
E-mail: gsandip@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Rajdip Mukherjee

SOURAV GHOSH (17206265)
E-mail: gsourav@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Rajdip Mukherjee


ZAINUL ABEDIN (17206266)
E-mail: zainulz@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra Kumar Singh

SHRUTI DUBEY (17506261)
E-mail: dshruti@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani


AJAY SINGH (18106261)
E-mail: ajaysgh@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Ashish Grag & Co-advisor: Dr. Raju Kr. Gupta

ANANT SRIVASTAVA (18106263)
E-mail: anantsr@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anshu Gaur


BISWARUPA SAMANTARAY (18106264)
E-mail: biswar@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni

GAURAV GUPTA (18106266)
E-mail: grvgupta@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S Shekhar Singh


GUNDUGOLANU VIJAYAKUMAR (18106267)
E-mail: vijay@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobit Omar

KAUSHAL RAJENDRAPRASAD SHAKYA (18106268)
E-mail: kashakya@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Vivek Verma


NIKHIL CHAURASIA (18106269)
E-mail: nikc@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sandeep Sangal

RAGHUNAYAKULA THIRUPATHI (18106270)
E-mail: rthiru@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sarang Ingole & Dr.  Shobit Oma


RAVISHANKAR SUMAN (18106271)
E-mail: rsuman@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Vivek Verma

RISHIKESH MISHRA (18106272)
E-mail: mrishi@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. D. Mazumdar


RISHOW KUMAR (18106273)
E-mail: rishow@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Ashish Garg

SADIQ MAHMOOD (18106274)
E-mail: sadiqm@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar


SAUMYA RANJAN JHA (18106275)
E-mail: saumya@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Krishanu Biswas

SONY PRIYADERSHINI (18106276)
E-mail: sonyp@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sandeep Sangal & Dr. Ashish Garg


SUBHRA SOURAV JANA (18106277)
E-mail: jana@iitk.ac.in
Supervisor: Dr.Tanmoy Maiti

SUNIL KUMAR (18106278)
E-mail: krsunil@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobit Omar


SUSANTA KUMAR NAYAK (18106279)
E-mail: susanta@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni

TAFZEELUL KAMAL (18106280)
E-mail: tafzeel@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Gouthama & Dr. Anish Upadhyaya


ASHISH KUMAR VERMA (18206262)
E-mail: ashishvn@iitk.ac.in
Supervisor:  Dr. Somnath Bhowmick

OWAIS AHMAD (18206265)
E-mail: owaisah@iitk.ac.in
Supervisor:  Dr. Somnath Bhowmick


PRAGYA DIXIT (18206266)
E-mail: pragyadi@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti

Sandeep Kumar Sahni (18206267)
E-mail: ssahni@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Anish Upadhyaya


Saurabh Srivastava (18206268)
E-mail: msaurabh@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Sarang Ingole

ABHINAV DIXIT (19106261)
E-mail:  adixit@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Krishanu Biswas


AMRITA DIXIT (19106262)
E-mail: amritad@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. A. K. Singh

DEEPAK PALIWAL (19106263)
E-mail:  deepslaw@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. N. P. Gurao


DHANANJAY DUBEY (19106264)
E-mail: dhananjy@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Rajdeep Mukherjee

FLAMINA A (19106265)
E-mail: flaminaa@iitk.ac.in  
Supervisors: Dr. A. Subramaniam


INDRAJEET SINGH (19106267)
E-mail: indrsing@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Kantesh Balani

KRASHNAVTAR (19106268)
E-mail:  kavatar@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. D. Mazumdar


MONIKUNTALA BHATTACHARYA (19106269)
E-mail: monimse@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Tanmoy Maiti

SANJUKTA MUKHERJEE (19106270)
E-mail:  sanjukta@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti


SUBHAM RANJAN (19106272)
E-mail: subhamr@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. D. Mazumdar

HARISH RANOT (19106273)
E-mail:  hrano@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Anish Upadhyaya


SAIKAT MANDAL (19106274)
E-mail: smandal@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Kallol Mondal & Dr. Raju Kumar Gupta

Ankit Singh Negi (19206262)
E-mail: asnegi@iitk.ac.in 


Anurag Jha (19206263)
E-mail: anuragj@iitk.ac.in  

Bharat Singh Chahar (19206264)
E-mail: bharatsc@iitk.ac.in 


Parmanand Kumar Tyagi (19206265)
E-mail: pktyagi@iitk.ac.in  

Poresh Kumar (19206266)
E-mail: poreshku@iitk.ac.in  


Pranjal Chauhan (19206267)
E-mail: cpranjal@iitk.ac.in  

Shalini Kushwaha (19206269)
E-mail: shalinih@iitk.ac.in  


Vikas Singh (19206270)
E-mail: vsenger@iitk.ac.in  

Yugesh Kumar (19206271)
E-mail: yugesh@iitk.ac.in  


Rahul Mitra (19206272)
E-mail: rmitra@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. K. Biswas