PhD Students

KISHOR KUMAR SAHOO (12106067)
E-mail: kksahoo@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Ashish Garg & Dr. Rajiv Gupta

BISWAJIT SENGUPTA (12206061)
E-mail: bseng@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Shashank Shekhar & Dr. K Kulkarni


PARIKSHIT MUNDA (12206064)
E-mail: pmunda@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Sandeep Sangal & Dr. KallolMondal

FARHEEN ANJUM(14106262)
E-mail: farheen@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Tanmoy Maiti


MIRTUNJAY KUMAR (14206261)
E-mail: mjay@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Anish Upadhyaya & Dr. N P Gurao

AMIT DAS (15106262)
E-mail: dasamit@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobhit Omar


AKANKSHA DWIVEDI (15206261)
E-mail: adwivedi@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S Gangolu

GAGANJOT SINGH (15206263)
E-mail: gaganjot@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Monica Katiyar


SHASHIKANT GUPTA (15206267)
E-mail: skantg@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Ashish Garg & Dr. Rajeev Gupta

TATHAGATA BHATTACHARYA (15206268)
E-mail: btatgat@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti & Dr. Somnath Bhowmick


CHANDRA KANT (16106263)
E-mailckant@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar

KANCHARLA HARIKRISHNA (16106266)
E-mailkhari@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Kallol Mondal, Dr. Sudhanshu S Singh &
Dr. G. K. Mondal (NML)


RAGHAVENDRA R M (16106270)
E-mailrmraghav@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anandh Subramaniam

SUMANTA MAJI (16106272)
E-mailsumanta@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra Kumar Singh


SUVAM MUKHERJEE (16106274)
E-mailsuvamm@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Dipak Mazumdar

ANURAG BAJPAI (16206263)
E-mail: anubaj@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Krishanu Biswas


ASHWANI KUMAR (16206264)
E-mail: ashwank@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Sudhanshu S Singh & Dr. Krishanu Biswas

NAVINDRA S SHAKUNT (16206266)
E-mail: navindra@iitk.ac.in
Supervisors:Dr. Anish Upadhyaya & Dr. Gouthama


Ritwik Banerjee (16206267)
E-mail: ritwikbj@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Tanmay Maiti

VIVEK K SAHU(16206269)
E-mail: vsahu@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. N.P. Gurao


ABHEEPSIT RATURI (17106261)
E-mail: araturi@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. N.P. Gurao & Dr. Krishanu Biswas

DEBDIPTA BANIK (17106263)
E-mail: banikd@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kallol Mondal


DHANANJAY KUMAR YADAV (17106264)
E-mail: dhanan@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. N. P. Gurao

JITESH KUMAR (17106265)
E-mail: kjitesh@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Krishanu Biswas & Dr. N.P. Gurao


K VISHWANATH (17106266)
E-mail: vishwak@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Sudhanshu S. Singh & Dr. KallolMondal

NEETU (17106267)
E-mail: vneetu@iitk.ac.in
Supervisors: Dr. Kallol Mondal & Dr. S. Sangal


NIKHIL TRIPATHI (17106268)
E-mail: nikhilt@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Sudhanshu S. Singh & Dr. Shashank Shekhar

PRINCE SETIA (17106270)
E-mail: psetia@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Shashank Shekhar & Dr. Sudhanshu S Singh


ROOPAM JAIN (17106271)
E-mail: roopamj@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. N.P. Gurao

SANGHA MITRA (17106273)
E-mail: sanghami@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar


SHIVANI GOUR (17106275)
E-mail: shivanig@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani

SUBHA SANKET PANDA (17106277)
E-mail: subha@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Sudhanshu S. Singh


DIVYA RANA (17106278)
E-mail: divyarn@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Kantesh Balani

BISWAJIT ADHIKARY (17206261)
E-mail: adybiswa@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra Kumar Singh


S. RAMAKRISHNAN (17206263)
E-mail: ramki@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Shobhit Omar

SANDIP GUIN (17206264)
E-mail: gsandip@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Rajdip Mukherjee


SOURAV GHOSH (17206265)
E-mail: gsourav@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Rajdip Mukherjee

ZAINUL ABEDIN (17206266)
E-mail: zainulz@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra Kumar Singh


SHRUTI DUBEY (17506261)
E-mail: dshruti@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani

AJAY SINGH (18106261)
E-mail: ajaysgh@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Ashish Grag & Co-advisor: Dr. Raju Kr. Gupta


ANANT SRIVASTAVA (18106263)
E-mail: anantsr@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S K Jha

BISWARUPA SAMANTARAY (18106264)
E-mail: biswar@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni


GAURAV GUPTA (18106266)
E-mail: grvgupta@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S Shekhar Singh

KAUSHAL RAJENDRAPRASAD SHAKYA (18106268)
E-mail: kashakya@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Vivek Verma


NIKHIL CHAURASIA (18106269)
E-mail: nikc@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sandeep Sangal

RAGHUNAYAKULA THIRUPATHI (18106270)
E-mail: rthiru@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sarang Ingole & Dr.  Shobit Oma


RAVISHANKAR SUMAN (18106271)
E-mail: rsuman@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Vivek Verma

RISHIKESH MISHRA (18106272)
E-mail: mrishi@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. D. Mazumdar


RISHOW KUMAR (18106273)
E-mail: rishow@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Ashish Garg

SADIQ MAHMOOD (18106274)
E-mail: sadiqm@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar


SAUMYA RANJAN JHA (18106275)
E-mail: saumya@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Krishanu Biswas

SONY PRIYADERSHINI (18106276)
E-mail: sonyp@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sandeep Sangal & Dr. Ashish Garg


SUBHRA SOURAV JANA (18106277)
E-mail: jana@iitk.ac.in
Supervisor: Dr.Tanmoy Maiti

SUNIL KUMAR (18106278)
E-mail: krsunil@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobit Omar


SUSANTA KUMAR NAYAK (18106279)
E-mail: susanta@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Kulkarni

TAFZEELUL KAMAL (18106280)
E-mail: tafzeel@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Gouthama & Dr. Anish Upadhyaya


ASHISH KUMAR VERMA (18206262)
E-mail: ashishvn@iitk.ac.in
Supervisor:  Dr. Somnath Bhowmick

OWAIS AHMAD (18206265)
E-mail: owaisah@iitk.ac.in
Supervisor:  Dr. Somnath Bhowmick


PRAGYA DIXIT (18206266)
E-mail: pragyadi@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti

Sandeep Kumar Sahni (18206267)
E-mail: ssahni@iitk.ac.in 
Supervisors:Dr. Anish Upadhyaya


Saurabh Srivastava (18206268)
E-mail: msaurabh@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Sarang Ingole

ABHINAV DIXIT (19106261)
E-mail:  adixit@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Krishanu Biswas


AMRITA DIXIT (19106262)
E-mail: amritad@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. A. K. Singh

DEEPAK PALIWAL (19106263)
E-mail:  deepslaw@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. N. P. Gurao


DHANANJAY DUBEY (19106264)
E-mail: dhananjy@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Rajdeep Mukherjee

FLAMINA A (19106265)
E-mail: flaminaa@iitk.ac.in  
Supervisors: Dr. A. Subramaniam


INDRAJEET SINGH (19106267)
E-mail: indrsing@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. Kantesh Balani

KRASHNAVTAR (19106268)
E-mail:  kavatar@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. D. Mazumdar


SANJUKTA MUKHERJEE (19106270)
E-mail:  sanjukta@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Tanmoy Maiti

SUBHAM RANJAN (19106272)
E-mail: subhamr@iitk.ac.in 
Supervisor: Dr. D. Mazumdar


HARISH RANOT (19106273)
E-mail:  hrano@iitk.ac.in 
Supervisors: Dr. Anish Upadhyaya

SAIKAT MANDAL (19106274)
E-mail: smandal@iitk.ac.in 
Supervisor:  Dr. Kallol Mondal & Dr. Raju Kumar Gupta


Ankit Singh Negi (19206262)
E-mail: asnegi@iitk.ac.in 
Supervisor:  Dr. Rajdip Mukherjee

Anurag Jha (19206263)
E-mail: anuragj@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. Anandh Subramaniam


Bharat Singh Chahar (19206264)
E-mail: bharatsc@iitk.ac.in 
Supervisor:  Dr. Kallol Mondal

Parmanand Kumar Tyagi (19206265)
E-mail: pktyagi@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. Shikhar Krishn Jha


Poresh Kumar (19206266)
E-mail: poreshku@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. Sudhanshu S. Singh

Pranjal Chauhan (19206267)
E-mail: cpranjal@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. Amarendra K. Singh


Shalini Kushwaha (19206269)
E-mail: shalinih@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. K Balani

Vikas Singh (19206270)
E-mail: vsenger@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. Kollol Mondal


Yugesh Kumar (19206271)
E-mail: yugesh@iitk.ac.in  
Supervisor:  Dr. Ashish Garg & Dr. Kanwar S. Nalwa

Rahul Mitra (19206272)
E-mail: rmitra@iitk.ac.in 
Supervisor:  Dr. Krishanu Biswas


ABHISHEK KUMAR (20106261)
E-mail: abhikr20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Niraj M Chawake

ALBERT LINDA (20106262)
E-mail: albert20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Somnath Bhowmick


ANUPAM RAJ (20106264)
E-mail: anupamr20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shikhar Krishn Jha


DEVENDRA NAMA (20106266)
E-mail: dnama20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. R Sarkar

KUNWAR PRATAP SINGH YADAV (20106268)
E-mail: kunwar20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. K Balani


MANISH RANJAN (20106269)
E-mail: mranjan20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Niraj M. Chawake & Dr. Krishanu Biswas

MOHD AMAN (20106270)
E-mail: mohdaman20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobit Omar


MURLI MANOHAR (20106271)
E-mail: murlimhr20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani

POOJA RANI (20106273)
E-mail: rpooja20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kantesh Balani


PULKIN GUPTA (20106274)
E-mail: pulkin20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shikar Krishn Jha

SACHIN KUMAR (20106276)
E-mail: sst20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kaustubh Kulkarni


SAURABH KUMAR JHA (20106278)
E-mail: saurabhj20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shobit Omar

SAWAN KUMAR DUBEY (20106279)
E-mail: dubeysawan20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S S Singh


SHIVAM AGGARWAL (20106280)
E-mail: shivzagg20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Tanmoy Maiti

SHIVAM SRIVASTAVA (20106281)
E-mail: shivamsri20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Amarendra K. Singh


SHIVEN PONNAPUREDDY (20106282)
E-mail: shivenp20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. kantesh Balani

SURAJ SHUKLA (20106284)
E-mail: surajmse20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anandh Subramaniam


SWATI KUMARI (20106285)
E-mail: swatiiitk20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Niraj M. Chawake

VANDANA KUMARI (20106287)
E-mail: vandana20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. M Katiyar


AKSHAY G HEGDE (20106289)
E-mail: akshayh20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Kaustubh Kulkarni

AMAN KUMAR (20106290)
E-mail: amanphd20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shashank Shekhar


ANISH ASH (20106291)
E-mail: anishash20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Vivek Verma

GULNAZ PARWEEN (20106292)
E-mail: gulnazp20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh Badwe


SHIRISH CHANDRAKAR (20106293)
E-mail: ishirishch20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh P. Gurao

SWATI MAHATO (20106295)
E-mail: swatim20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh P. Gurao


VIKAS TIWARI (20106296)
E-mail: vikast20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Sudhanshu S. Singh

Abhishek Kumar Verma (20206261)
E-mail: abhishekkv20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh Badwe


Raghav Mundra (20206263)
E-mail: rmundra20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S. Sangal & Dr. Shikhar K. Jha

Sanjeev Kumar Patel (20206264)
E-mail: ksanjeev@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Shashank Shekhar


Tarun kumar (20206267)
E-mail: tarunk20@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Monica Katiyar

Sumit Kumar Sahu (20206268)
E-mail: sksahu@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Anish Upadhyaya


Aditya Uday Kamat (21106261)
E-mail: aukamat21@iitk.ac.in
Supervisor:

Alka Jangid(21106262)
E-mail: alkaj21@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh Badwe


Aman Nigam (21106263)
E-mail: amann21@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Rahul Sarkar

Amit Kumar Yadav(21106264)
E-mail: amitky21@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh Gurao


Ankur Srivastava (21106266)
E-mail: ankurs21@iitk.ac.in
Supervisor:

Ankush Kumar (21106267)
E-mail: ankushk21@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. Nilesh Badwe


Cheepati Raviteja (21106268)
E-mail: cheepatir21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. Kaustubh Kulkarni

Harsha Prasad (21106270)
E-mail: harshap21@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. A K Singh


Manoj Kumar Yadav (21106271)
E-mail: manojky21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. K Biswas/ Dr. N P Gurao

Md Faiz Akhtar (21106272)
E-mail: faiza21@iitk.ac.in
Supervisor: Dr. S Bhowmick


Praveen Kumar (21106274)
E-mail: praveenk21@iitk.ac.in
Supervisor:

Ravi Rajan Tiwari (21106275)
E-mail: rrtiwari21@iitk.ac.in
Supervisor:


Santosh Kumar Singh(21106276)
E-mail: santoshks21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. Monica Katiyar

Saurabh Sharma (21106277)
E-mail: saurabhs21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. S K Jha


Shubham Prabhudayal Jaiswal (21106280)
E-mail: shubhampj21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. S S Singh

Vishal Pawar (21106283)
E-mail: vishalp21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. R Mukherjee


AYAN GANGULY (21106284)
E-mail: ayang@iitk.ac.in
Supervisor:

ANTRAKRATE GUPTA (21106285)
E-mail: antrakrate21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. S K Jha


DIVANSHU KUMAR (21106286)
E-mail: divanshuk21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. N M Chawake

KUNAL KISHORE (21106287)
E-mail: kunalk21@iitk.ac.in
Supervisor:


RAJNEESH PANDEY (21106288)
E-mail: rajneeshp21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. S S Singh

MD IRFAN ALI(21206261)
E-mail: irfanali21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr S Gangolu


SUNKAVALLI SAI PRAKASH (21206263)
E-mail: ssprakash21@iitk.ac.in
Supervisor:

VIVEK KUMAR(21206264)
E-mail: vivek21@iitk.ac.in
Supervisor:Dr T Maiti


ANUPAM HALDER (22106263)
E-mail: anupam20@iitk.ac.in
Supervisor:Dr S K Jha

PRAVEEN KUMAR PANDEY (22106270)
E-mail: praveenkp22@iitk.ac.in
Supervisor:Dr K Mondal


RAKESH MAURYA(22106271)
E-mail: rakeshm22@iitk.ac.in
Supervisor:Dr R Mukherjee

SANDIPAN BHATTACHARYYA (22106272)
E-mail: sandipan20@iitk.ac.in
Supervisor:Dr. S K Jha


SYED MOHAMMAD MUSTHAQ (22106273)
E-mail: syedm22@iitk.ac.in
Supervisor:Dr K Biswas

VIVEK GUPTA (22106277)
E-mail: vivekgupta22@iitk.ac.in
Supervisor:Dr R Yuvaraj