Former HODs

 

 

Name

Period

Dr. M. C. Chaturvedi

Jun., 1963 - Sep., 1964

Dr. M. Anandakrishnan

Sep., 1964 - Aug., 1968

Dr. Y. C. Das

Aug., 1968 - Oct., 1972

Dr. G. D. Agarwal

Oct., 1972 - Aug., 1973

Dr. S. Ramaseshan

Aug., 1973 - Dec., 1974

Dr. Yudhbir

Jan., 1975 - Nov., 1976

Dr. P. Dayaratnam

Dec., 1976 - Feb., 1979

Dr. N. S. V. Kameswara Rao

Feb., 1979 - Apr., 1982

Dr. V. Lakshminarayana

Apr., 1982 - Jan., 1986

Dr. A. V. S. Prabhakara Rao

Jan., 1986 - Feb., 1988

Dr. K. Subramanya

Feb., 1988 - Feb., 1991

Dr. M. R. Madhav

Mar., 1991 - Nov., 1991

Dr. K. V. G. K. Gokhale

Dec., 1991 - Dec., 1994

Dr. S. Surya Rao

Dec., 1994 - Dec., 1997

Dr. P. K. Basudhar

Jan., 1998 - Dec., 2000

Dr. S. K. Jain

Jan., 2001 - Dec., 2003

Dr. Bithin Datta

Jan., 2004 - Mar., 2007

Dr. C. V. R. Murty

Mar., 2007 - Jun., 2008

Dr. Onkar Dikshit

Jun., 2008 - Jun., 2011

Dr. V. K. Gupta

Jun., 2011 - Jun., 2014

Dr. Rajesh Srivastava

Jul., 2014 - date