Post Doctoral Fellows

 

S. No.

Name

Department

1.

Dr. Supriya Katti

SBERTC

2.

Dr. Barnita Paul

MSP

3.

Dr. Sudip Kumar Chatterjee

CELP

4.

Dr. Naine Tarun Bharat

AE

5.

Dr. Vikram Singh

MSE

6.

Dr. Saheb Dutta

Chemistry

7.

Dr. Javed Raoof

Earth Sciences

8.

Dr. Gayatri Panicker

Maths

9.

Dr. Akanksha Gupta

Physics

10.

Dr. Deb Kumar Giri

Maths

11.

Dr. Vikas Dwivedi

Chemistry

12.

Dr. Mohammad Usman

Chemistry

13.

Dr. Gulab Singh Maurya

Chemistry

14.

Dr. Isha Vishan

CE

15.

Dr. Chaitanyakrishna Kamaja

MSE

16.

Dr. Apurba Das

Maths

17.

Dr. Dinesh Kumar Sharma

Lasers and Photonics

18.

Dr. Ambikesh Dhar Dwivedi

Chemistry

19.

Dr. Ramchandra Sahoo

Physics

20.

Dr. Rajibul Shaikh

Physics

21.

Dr. Shubhandra Tripathi

Chemistry

22.

Dr. Soumen Payra

Chemistry

23.

Dr. Sandipan Chattaraj

ME

24.

Dr. Bhuttu Khan

Chemistry

25.

Dr. Rahul Yadav

ME

26.

Dr. Nirendra Nath Mustafi

ME

27.

Dr. Pritpal Kaur

Physics

28.

Dr. Karthikeyan K

AE

29.

Dr. Nilakantha Meher

Physics

30.

Dr. Soumya Ranjan Nanda

AE

31.

Dr. Badri Vishal

Physics

32.

Dr. Samarshi Chakraborty

ME

33.

Dr. Chitrakar Ravi

Chemistry

34.

Dr. Harminder Singh

Chemistry

35.

Dr. Showkat Hassan Mir

Chemistry

36.

Dr. Ganesh R.

CE

37.

Dr. Avinash Kumar

ME

38.

Dr. Tathagata Mandal

Maths

39.

Dr. Ankita Mishra

BSBE

40.

Dr. Prasenjit Kar

Chemical

41.

Dr. Geetanjali Chattopadhyay

Chemical

42.

Dr. Nidhi Joshi

Chemical

 

Post Doctoral Vacancies in Various Department & Inter-disciplinary Programmes