Contacts

Faculty In-charge: Prof. Shashank Shekhar

E-mail: shashank@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 7328

Lab Incharge: Mr. Anil Kumar Verma

E-mail: akumarv@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 7978,7934

Technical Staff: Mr. Nripen Deka

E-mail: dnripen@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 7978

Technical Staff: Mr. Indra Pal Singh

E-mail: indraps@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 7978,7865,7935,7915

Technical Staff: Mr. Rakesh Kumar

E-mail: kumarrr@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 7978

Technical Staff: Mr. Gaurav Mishra

E-mail: mgaurav@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 7978

Technical Staff: Mr. B. R. Singh

E-mail: brsingh@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 6752, 6703

Technical Staff: Mr. Anurag Prasad

E-mail: anuragp@iitk.ac.in

Phone: +91 512 259 6277,7140,6053