Faculty Members: Alphabetic List               - Category list

NameEmail (@iitk.ac.in)Research GroupTelephone*
Amit Agarwal amitag CMT 6981
Arjun Bagchi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. HEP 6928
Satyajit Banerjee satyajit CME 7559
Sudeep Bhattacharjee sudeepb IPN 7602/6113
Sayantani Bhattacharya sayanta HEP  6429 
Kaushik Bhattacharya kaushikb HEP 7306
R. C. Budhani rcb CME 7185/7955
Dipankar Chakrabarti dipankar HEP 6148
Joydeep Chakrabortty joydeep HEP 7083
Sagar Chakraborty sagarc CMT 6584
Debashish Chowdhury (HOD) debch CMT 7039
Amit Dutta dutta CMT 7471
Saikat Ghosh gsaikat CME 6971
Tarun Kanti Ghosh tkghosh CMT 7276
Anjan Kumar Gupta anjankg CME 7549
Rajeev Gupta guptaraj CME 6095
Manoj K. Harbola mkh CMT 7823
Zakir Hossain zakir CME 7464
Pankaj Jain pkjain HEP 7663
Anand Kumar Jha akjha LP 7014
Aditya H. Kelkar akelkar HEP 7985/7986 
Krishnacharya kcharya CME 7968
Y. N. Mohapatra ynm CME 7033/7802/7538
Soumik Mukhopadhyay soumikm CME 6276
Shibabrata Nandi snandi CME 7947
Asima Pradhan asima LP 7691/7971
R. Prasad rprasad CMT 7065/7092
K. P. Rajeev kpraj CME 7929
S. Anantha Ramakrishna sar CMT 7449/6601 (lab.)
Tapobrata Sarkar tapo HEP 6103
Gautam Sengupta sengupta HEP 7139
Avinash Singh avinas CMT 7047
Ajay K. Sood, F.R.S. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. DHP  
V. Subrahmanyam vmani CMT 7912
R. K. Thareja thareja LP 7143/7989
Saurabh Mani Tripathi smt LP 6871
Harish C. Verma hcverma IPN 7681
Mahendra K. Verma mkv CMT 7396
R. Vijaya rvijaya LP 7552
Harshawardhan Wanare hwanare LP 7885/6080

* PABX prefix: +91-512-259