Workshop on Statistical Analysis Using R Software

04 - 08 December, 2017

 


      

 

 Selected Candidates

 

Alka Singh Bhatt
Anuj Goyal
Bore Gowda S B
Chitwan Lalji
Debarun Sengupta
Divya Gupta Chowdhry
Hemant Kumar Verma
Hemanta Dey
Himansu Das
Krishan Kumar Goyal
Krishna Kumar Ojha
Manisha Gupta
Mirza Rizwan
Mohammad Azeem Khan
Mohit Agarwal
Ansh Srivastava
Nitish Ghune
Padmini Shukla
Prayas Sharma
Sartaj Singh
Saurabh Ranjan
Saurabh Tomar
Shafkat Shafi Dar
Shashank
Shiv Balak 
Sumit Pratap Singh
Sunny Masand
Vetri Selvi . M
Yusuf Jamal

Vijay Pal