Main Office:(FB 462), Phone No.: +91-512-259-7629
@iitk.ac.in


 
Staff

Name
 

Office/
Laboratory
 
Resi.
 
Office
 
House No.
 
e-mail

 
Abhishek Gaur

 

6538 5265 NL-2/302 165B abhishkg
Anand Kumar Singh

 

7629 5078 FB-462 1078 sanand
Arijit Kumar

 

6538 8645 NL-2/302 2004 arijitk
Binod Kanaujia

 

7811 - NL-2/305 Off-campus binodk
Deepak Ubale

 

6155 8537 NL-2/202 247 ubale
Jakka Prakasa Rao

 

6538 - NL-2/302 246B jprao
Pallavi Gautam

 

7887 - FB-462 167B pallavim
J.P. Sharma

 

7629 - FB-462 Off Campus jayanti
Phool Singh Chauhan

 

7194 8521 FB-465 3037 psc
Rajeev Kumar Yadav

 

7883 2826188 NL-2 Off-campus rkyadav
Rajesh Kumar Tiwari

 

7887 - FB-462 Off-campus rktewari
Ram Ashish Mishra

 

7607 8002 NL-2/105 267 ramishra
Ravindra Kumar Vishwakarma

 

7861 5079 NL-2/103 1079 rkvish
Saroj Kumar Raut

 

  7861   5139,
  5073
NL-2/103   139   skrawat
Shailendra K. Kanaujia

 

  6155/7883 - UOL/SS   Off Campus   shailend
Vijay Kumar

 

7883 5178 NL-2/101 178  vijkum