Main Office:(FB 462), Phone No.: +91-512-259-7629
@iitk.ac.in

Faculty
 
Name
 
Office/
Laboratory
 
Resi.
 
Office
 
House No.
 
e-mail

 
A. Ghatak
 
7146
6045
 
8668
 
NL-2, 104
FB 455
 
3058
 
aghatak
A. Khanna
 
7117
7852
 
8596
 
NL-2,  306
 
443
 
akhanna
Anil Kumar
 
7195
7811
 
8526
2591819
 
NL-2, 304
 
649
 
anilk

 
Ashutosh Sharma
0141-2704207 (Jaipur)
 
7026 (N-Lab)
7406 (FB 461)
7138 (AFM Lab)
 
8504

 
NL-2, 106
FB 461
 
497
 
ashutos
 
Anurag Tripathi

 

6591
 
5639
 
FB 456
 
X-6, SBRA
 
anuragt

 
D. Kunzru
 
7193
 
8780
2590636
 
NL-2, 305
 
433
 
dkunzru

 
D. P. Rao
 
7873
7432
 
8381
 
CL-202 A
 
4059
 
dprao

 
Goutam Deo
 
7881
7363
 
8787
 
CL-201B
FB 486
 
474
 
goutam
 
J. K. Singh

 

6141 8263 FB 485 3070 jayantks
J. P. Gupta
 
7175
 
8505
2590788
 
NL-2, 203
 
431
 
jpg
 
Nishith Verma
 
7704
 
8270
 
FB 452
 
362
 
nishith

 
Nitin Kaistha
 
7513
 
8362
 
NL-2, 202
FB 457
 
390
 
nkaistha

 
P. K. Bhattacharya
 
7093
7817
 
8237
 
FB 468
 
4077
 
pkbhatta

 
Pankaj Apte

 

7457 8606      
R. P. Chhabra
 
7393
7607
 
8539
 
NL-2, 105
 
427
 
rpc

 
S. K. Gupta
 
7031
7127
 
8722
 
NL-2, 302
 
419
 
skgupta

 
S. Panda 6146
 
      spanda
Sanjeev Garg
 
7736
7860
 
8376
 
NL-2, 301
FB 455
 
3002
 
sgarg

 
V. Shankar
 
7377
 
8633
 
NL-2, 205
FB 458
 
319
 
vshankar

 
Y. M. Joshi
 
7993
 
8365
 
FB-467
SL-114
 

 
joshi

 
Emeritus/ Visiting Prof.
 
7884
 

 
FB 469