TEQIP Workshop on Microstructure Engineering via Heat Treatments

Participants List


Sr. No. Name Institute Name
01. Avinash Shukla IFTM University
02. Sanjeev Kumar Singh Yadav HBTI kanpur
03. Mr. A. Lava Kumar V.S.S university of tech. Burla, sambalpur
04. Nadeem Ahmad I.F.T.M University, Moradabad
05. Dharmendra Kumar Shukla MNNIT Allahabad
06. Avtar Singh MNNIT Allahabad
07. Jitendra Bhaskar HBTI Kanpur
08. Shambhu Kumar MNNIT Allahabad
09. Vikas Gadpale National Institute of Technology Raipur
10. Suneeti Purohit V.S.S university of tech. Burla, sambalpur
11. Mr. Dinesh Kumar Mishra VSSUT Burla
12. Dr. Joy Prakash Misra National Institute of Technology Kurukshetra
13. Dr. Lalit Thakur NIT Kurukshetra
14. Dr. Anand Kumar H.B.T.I Kanpur
15. Arvind Kumar Jaiswal NIT, Durgapur
16. Shailesh Kumar Chaurasia MJP Rohilkhad University, Bareilly
17. Sumeet Sharma VNIT Nagpur
18. Braj Krishna MNNIT, Allahabad
19. Rityuj Singh Parihar NIT Raipur
20. Vikas Kumar Mahato NIT Raipur
21. Lokendra Kumar NIT Raipur
22. Surya Pratap Singh MNNIT Allahabad
23. Rachna Pandey G.B.P.U.A.T Pantnagar
24. Ashutosh Kumar Singh G.B.P.U.A.T Pantnagar
25. Ram Gopal G.B.P.U.A.T Pantnagar
26. Rahul Kshtri G.B.P.U.A.T Pantnagar
27. Tammaraya Bagale Siemens Ltd. Aurangabad
28. Banty Siemens Ltd. Aurangabad
29. Surendra Kumar Saini MNNIT Allahabad