Graduate Seminars Schedule for Semester -I, 2018-2019 (August - December)

 

Name of Students

Name of Supervisor

Schedule ( at 426)

Ankit Yadav

VKS

02.08.2018

Shiwangi Maurya

RG

04.09.2018

Abhinav Gupta

NNN

25.09.2018

Shivani Verma

NNN

25.09.2018

Nagabhushan C.B.

DHD

27.09.2018

Arnidom Bhattacharya

JKB

09.10.2018

Nilay Pal

JKB

09.10.2018

Vishal Chaurasia

JKB

11.10.2018

Sk Abdus Samim

SKK

23.10.2018

Deepak Kumar

DG

25.10.2018

Richa Arjariya

TGG

25.10.2018

Kedar Yadav

DLVKP

30.10.2018

Jyotirban Dey

MC

15.11.2018

Saikat Pal

JKB

18.04.2019

Sourav Pal

JKB

18.04.2019

Manmohan

DHD

06.05.2019